Le Hai Anh, Nguyen Thu Huong

Main Article Content

Abstract

Based on the objectives of the new high school education program as well as the requirements of the modern education environment, this article proposed trends of teaching to apply inter-textual theory to develop students' competences. An excerpt of the play "The Spirit of Truong Ba, the skin of butcher" by Luu Quang Vu is an example for this research.

Keywords: Intertextuality, competency, play “The Spirit of Truong Ba, the skin of butcher”,

References

[1] Chương trình giáo dục phổ thông/Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
[2] Liên văn bản - sự xuất hiện của khái niệm về lịch sử và lý thuyết của vấn đề. L.P. Rjanskaya.
https://phebinhvanhoc.com.vn/lien-van-ban-su-xuat-hien-cua-khai-niem-ve-lich-su-va-ly-thuyet-cua-van-de/, 2019 (accessed 18 Juny 2019).
[3] “Hồn” và “xác” hay tính đa trị trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”- Lê Huy Bắc.
http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4639%3Ahn-va-xac-hay-tinh-a-tr-trong-hn-trng-ba-da-hang-tht&catid=95%3Angh-thut-hc&Itemid=154&lang=vi/, 2019 (accessed 22 Juny 2019).
[4] Sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.