Nguyen Thuy Lan

Main Article Content

Abstract

Khi áp lực thi cử quá lớn, liệu giáo viên dạy chỉ để giúp sinh viên thi đỗ một bài thi có tầm quan trọng cao? Nghiên cứu cố gắng tìm ra câu trả lời bằng việc quan sát ba lớp đại diện cho ba học phần tiếng Anh cơ sở (TACS): TACS1, TACS2 và TACS3 tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Bối cảnh ở đây là ở TACS1 và TACS2 trang bị cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ nền tảng và khi kết thúc học phần TACS3, sinh viên sẽ phải làm bài thi chuẩn đầu ra VSTEP và phải đạt được bậc 3 thì mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy bài thi VSTEP có ảnh hưởng đến các hoạt động dạy diễn ra trong lớp học, thể hiện cụ thể ở cách giáo viên tổ chức lớp, lựa chọn nội dung bài học, lựa chọn tài liệu dạy và mức độ tạo điều kiện cho sinh viên tham gia xây dựng nội dung bài học. Ở lớp học phần TACS 3, giáo viên dường như chú trọng hơn đến việc luyện cho thí sinh quen với dạng bài, cách làm bài thi hơn là phát triển năng lực ngôn ngữ giao tiếp của thí sinh. Tuy ba lớp học là con số rất nhỏ, những dữ liệu thu được sẽ không thể mang tính đại diện cho tất cả các lớp học ở cùng một học phần nhưng những phát hiện ban đầu cũng cho chúng ta một góc nhìn thú vị về những gì đang xảy ra trong thực tế và gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.