Dung Đăng Nguyễn, Duy Đăng Nguyễn

Main Article Content

Abstract

Ở phương Đông đề cập đến việc xây dựng một xã hội hài hòa  với mục đích nhằm bảo vệ chế độ nói chung thể hiện qua các đức tính của người quân tử, ở phương Tây việc xây dựng một xã hội hài hòa được biểu cụ thể  hơn là các quyền của con người, và cơ cấu tổ chức nhà nước