Giao Công Vũ, Dương Thuỳ Nguyễn

Main Article Content

Abstract

Bài viết phân tích những quy định của Hiến pháp 1946 về quyền công dân và  sự kế thừa, phát triển trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Chế định nghĩa vụ và quyền lợi công dân trong Hiến pháp 1946 được xây dựng theo cách tiếp cận mở và rất khoa học, kết hợp hài hoà giữa những giá trị tiến bộ của văn minh phương Tây với những tư tưởng và điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của dân tộc Việt Nam ở thời kỳ đó. Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa và phát triển những tư tưởng cơ bản về quyền con người trong Hiến pháp năm 1946 nhưng chưa triệt để, thể hiện ở việc chưa xác định việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người như là một trong các nguyên tắc nền tảng của việc xây dựng Hiến pháp. Vì vậy, có thể khẳng định trong lịch sử lập hiến ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay, đỉnh cao của tinh thần tôn trọng, đề cao quyền con người vẫn là bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.