Kiên Trần, Nam Hồ Phạm, Quỳnh Anh Lữ Nguyễn

Main Article Content

Abstract

Hiện nay, khi mà việc áp dụng án lệ trong hoạt động xét xử của tòa án là một trong những giải pháp hiển nhiên trong mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền, thì nan đề cần giải quyết lúc này đó là: Mô hình án lệ nào phù hợp nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hiện tại? Trong số hai mô hình án lệ tiêu biểu và phổ biến trên thế giới hiện nay của hai trường pháp pháp luật châu Âu lục địa và Thông luật, Việt Nam không nên áp dụng rập khuôn bất kỳ mô hình nào mà cần có sự phân tích sâu sắc và kỹ lưỡng nhằm chỉ ra những điểm căn bản của từng mô hình, từ đó áp dụng một cách hợp lý vào hệ thống pháp luật trong nước. Đề tài được thực hiện nhằm phân tích bản chất, vai trò và hiệu lực của án lệ trong mô hình trong dân luật Pháp và mô hình của Việt Nam hiện nay, từ đó chỉ ra những thiếu sót, bất cập và đề xuất những giải pháp nền tảng nhằm xây dựng mô hình phù hợp.