Trần Thu Hạnh, Ngô Long Khánh

Main Article Content

Abstract

Trong bối cảnh Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực, nhóm tác giả nghiên cứu các quy định về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và đưa ra kiến nghị hoàn thiện các quy định này trong BLTTHS 2015