Nguyen Dang Dung

Main Article Content

Abstract

From Athenian direct democracy to representative democracy was a groundbreaking success deriving from the development of democracy since medieval Europe. Through ups and downs, toward democracy is always considered as global trend, and elections are the first steps in the democratic process to create the legitimacy of the state.


Key words: Direct democracy, representative democracy, elections; legitimacy of the state


References


1. Cao Huy Thuần: Dân chủ là gì và thế nào trong hoàn cảnh Việt Nam, tr.3 Thời đại mới, 6.2006
2. Roberrt A. Dahl. On Democracy: Yale University Press 1998, p.40.
3. Phạm Hồng Thái, Quyền lực nhân dân và quyền lực nhà nước qua các Hiến pháp, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009), tr.1-8.
4. Nguyễn Đăng Dung, Hiến pháp và bộ máy nhà nước, Nxb. Giao thông vận tải H. 2002, tr.347.
5. Jame A. Baker, “Bầu cử tự do và công bằng là trái tim của dân chủ”, Dẫn theo Vũ Văn Nhiêm, “Vai trò của bầu cử trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân”David Beetham, Parliament and Democracy in The twenty-first century a guide to good practice, Inter-Parliamentary Union, 2006 p.1.
6. Inter – Paliamentary Union, “Democracy, Its Principles and Achievement”,1998. Dẫn theo Thái Vĩnh Thắng, “Những bất cập của chế độ bầu cử ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo: “Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Đề xuất và lập luận”, do Khoa Luật ĐHQGHN tổ chức ngày 2/7/2016 tại Hà Nội.
7. Rousseau: Bàn về khế ước xã hội. Người dịch: Thanh Đam. Nxb. tp Hồ Chí Minh, 1992, tr. 140.
8. Montesquieu. Tinh thần pháp luật. Nxb. Gáo dục H. 1996, tr.47.
9. Montesquieu. Tinh thần pháp luật. Nxb. Gáo dục H. 1996, tr.48.
10. Acton: Thư gửi Giám mục Mandell Creighton 1887.
11. David Beetham, Parliament and Democracy in The twenty-first century a guide to good practice, Inter-Parliamentary Union , 2006, p.1.
12. Vũ Văn Nhiêm: Bầu cử trong nhà nươc pháp quyền Nxb. ĐHQG Thp. HCM tr. 55
13. Nguyễn Văn Bông: Hiến pháp và chính trị học S. 1972, tr.184.
14. Xem, Ian Shapiro: Lời giới thiệu cho lần xuất bản thứ hai, Bàn về Dân chủ của R. Dahl. Đại học Yale 2015.