Hoài Thu Lê Thị

Main Article Content

Abstract

Tổ chức đại diện của người lao động là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Quyền của người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở cần phải được tôn trọng và bảo vệ. Điều này đã được các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) khẳng định trong cam kết về lao động tại Chương 19 của CPTPP. Bài viết chỉ ra thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về tổ chức đại diện lao động để từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức đại diện lao động khi Việt Nam gia nhập CPTPP