Nguyen Hoang Anh

Main Article Content

Abstract

The 2013constitution has built the foundation fordecentralization. Over the past five years, decentralization has been implemented in some legal acts as well as in practice. However, implemented only in few areas and mainly by the regulator, decentralization has not been accompanied with appropriate means and resources. The paper concludes that decentralization needs to be further promoted with appropriate monitoring facilities.


Keywords: The 2013 constitution, local government, decentralization, power control.


References:


[1] Jean - Luc Boeuf et Manuela Magnan (2007), Les collectivites territoriales et la decentralisation, 3e edition, La documentation Francaise, Paris; Jacqueline MORAND-DEVILLER, (2009), “Droit administratif” Cours, 11e edition, Montchretien, p.37-52.
[2] Martine Lombard, Gilles Dumont, “Pháp luật hành chính của Cộng hòa Pháp”, Sách dịch, Nhà pháp luật Việt Pháp - Organisation Internationale de la Francophone, NXB Tư pháp, H. 2007, tr.154-161.
[3] Khoa Luật, ĐHQGHN, Nguyễn Cửu Việt, Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, (Tái bản lần thứ XI), NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2013, tr.397.
[4] Khoa Luật ĐHQGHN, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Minh Hà (đồng chủ biên), Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2017, tr.342-343.
[5] Chính Phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Báo cáo số 370/BC-CP ngày 01/9/2017 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ
triển khai thi hành Hiến pháp năm 2017, tr.06, xem tại: http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/chi-dao-dieu-hanh.aspx?ItemID=2118.
[6] Bộ Nội vụ, Dự thảo Báo cáo tổng kết 3 năm thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tr.17, 18 xem trên: https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/06/Du%20thao%20BC%20Tong%20ket%203%20nam%20Luat%20TC%20CQDP.pdf.
[7] Bộ Tư pháp, Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2016, Hà Nội ngày 11 tháng 7 năm 2016.
[8] Bộ Ngoại giao, Đề cương Luật Thỏa thuận Quốc tế trong Hồ sơ đề nghị xây dựng luật đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ), do Bộ Ngoại giao chủ trì, http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=1487&LanID=1488&TabIndex=1.
[9] Văn Duẩn, https://nld.com.vn/thoi-su/bo-truong-nguyen-van-the-giai-thich-gi-ve-thu-gia-thu-phi-bot-20180522164904497.htm ngày 25/5/2018, truy cập ngày 03/10/2018.
[10] Huỳnh Thế Du, “Trạm thu giá và thế tiến thoái lưỡng nan của Bộ trương Thể”, 29/5/2018, https://news.zing.vn/tram-thu-gia-va-the-tien-thoai-luong-nan-cua-bo-truong-the-post846358.html truy cập 03/10/2018.
[11] Ngọc Quỳnh. http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/877520/bat-cap-trong-thuc-hien-phan-cap-quan-ly-an-toan-thuc-pham-nhan-luc-yeu-kinh-phi-thieu thứ hai 17/9/2017, truy cập 01/10/2018.
[12] Samuel Kernell và Gary C. Jacobson, Lo gích chính trị Mỹ (The Logic of American Politics), Sách tham khảo, NXB Chính trị Quốc gia, H. 2007, tr. 335-336).
[13] Bá Đô - Phương Sơn, “Lào Cai sáp nhập hai sở xây dựng và gia thông”, https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/lao-cai-sap-nhap-hai-so-xay-dung-va-giao-thong-3777415.html#ctr = related_news_click, thứ sáu ngày 13/7/2018, truy cập ngày 03/10/2018.
[14] Mạnh Tùng, “Chủ tịch Thành phố Hồ Chí minh không tán thành sáp nhập các sở”, thứ hai ngày 17/3/2017, https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chu-tich-tp-hcm-khong-tan-thanh-sap-nhap-cac-so-3561647.html, truy cập 03/10/2018.
[15] Song Hà, “Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng sáp nhập các sở ngành”, ngày 07/12/2018, truy cập ngày 13/12/2018, xem tại “http://vneconomy.vn/bo-noi-vu-de-nghi-tam-dung-sap-nhap-cac-so-nganh-20181207213841006.htm.