Trinh Quoc Toan

Main Article Content

Abstract

To better prevent crimes, the Vietnamese state has for the first time established commercial corporate bodies’ criminal liability stipulated in Criminal Procedure Code 2015 (amended in 2017). This Code also provides procedures to prosecute corporate bodies. The paper investigates and analyses the provisions of Criminal Procedure Code 2015 regarding criminal procedures against corporate bodies in order to point out shortcomings and recommend amendments. This paper is a continuation of the article published in VNU Journal of Science - Legal Studies Vol 34, No.3 (2018).


Keywords: Criminal proceedings, Criminal Procedure Code 2015, commercial corporate bodies, criminal liability of corporate bodies.


References:


[1] Xem Trịnh Quốc Toản, Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011; Trịnh Quốc Toản, Một số vấn đề về TNHS của pháp nhân trong Luật hình sự của các nước theo truyền thống Common Law, Tạp chí Toà án, số 18/9-2006, tr. 29-38; Trịnh Quốc Toản, Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Luật hình sự các nước châu Âu lục địa, Tạp chí Nhà nước & Pháp luật, số 6 (194)/2005; Trịnh Quốc Toản, Trách nhiệm hình sự của pháp nhân và mô hình của nó trong LHS Việt Nam tương lai, Tạp chí Nhà nước & Pháp luật, số 5(217)/2006, tr. 50-62.
[2] Ủy ban thường vụ Quốc hội, Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lí dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), Tài liệu kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, 10/2015;
[3] Xem Trịnh Quốc Toản, Nghiên cứu một số quy định đặc thù về thủ tục tố tụng hình sự đối với pháp nhân trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 34, Số 3(2018), tr. 11-25;
[4] Xem PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên, TS. Lê Lan Chi đồng chủ biên, Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Thực hiện từ 01/7/2016), Nxb Lao động, 2016, tr. 527;
[5] Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Tài liệu kì họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, 11/2015.
[6] Xem Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 1/2/2018 do Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn về trình tự; thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử;
[7] Xem PGS. TS Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên), Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013, tr. 385-386.