Tran Linh Huan

Main Article Content

Abstract

Việt Nam is an in the national family is a very important and level up. Trong thời gian qua, mặc dù Nhà nước ta đã rất tích cực tập trung vào đầu tư cho công việc ứng phó biến khí hậu về nhiều mặt, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã được thì hoạt động ứng phó biến khí hậu vẫn còn Còn tồn tại một số hạn chế vấn đề nhất định phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, đặc biệt là các vấn đề về chính sách, luật pháp trong nước về ứng dụng phó biến đổi khí hậu. Xuất phát từ đó, bài viết tập trung đánh giá thực hiện chuyển đổi khí hậu tại Việt Nam, parsing làm rõ một số vấn đề còn hạn chế, bất cập trong chính sách, pháp luật Việt Nam điều chỉnh về biến đổi ứng dụng hậu khí và từ đó đưa ra một số kiến ​​nghị hoàn thiện.