Nguyen Thi Phuong Cham

Main Article Content

Abstract

Cùng với tiến trình phát triển khoa hoc công nghệ, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà sản xuất đối với những khuyết tật của sản phẩm gây ra là một đề tài mang tính cấp thiết trước nhu cầu thời đại mới. Bài viết phân tích cơ chế bồi thường thiệt hại ngoài đồng trong hệ thống pháp luật liên quan đến trách nhiệm sản phẩm của Việt Nam, qua đó chỉ ra những vướng mắc tồn tại, nhu cầu sửa đổi để đáp ứng với sự vận động tất yếu của xã hội.