Nguyen Van Phuc

Main Article Content

Abstract

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp luôn là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhất là trong điều kiện các Hiệp định thế hệ mới (FTA) đã có hiệu lực tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng những quy định này tại Việt Nam còn gặp nhiều vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn pháp lí và cam kết quốc tế. Trên cơ sở đó, sau thời gian đề xuất ngày 16/6/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2022 đã chính thức được quốc hội thông qua với nhiều quy định mới liên quan đến bảo hộ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. Bài viết tập trung bình luận một số quy định mới về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2022; phân tích, đánh giá sự tương thích với các Điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, pháp luật một số quốc gia. Từ đó, đề xuất các giải pháp thực thi hiệu quả các quy định mới về bảo hộ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam và các điều ước quốc tế.