Cham Thuy Ha, Dem Van Pham, Hung Manh Pham

Main Article Content

Abstract

Mục tiêu: Mô tả một số thay đổi của van ba lá trên bệnh nhân trước và sau cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu trên 50 bệnh nhân được cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn tại Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, trong thời gian từ tháng 01 năm 2015 tháng 09 năm 2016. Bệnh nhân có chỉ đinh cấy MTNVV được khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cơ bản; ghi điện tim 12 chuyển đạo; siêu âm tim        tại các thời điểm trước cấy, sau cấy 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng để đánh giá những thay đổi của van ba lá. Kết quả: Sau cấy MTNVV 3 tháng, đường kính tâm tâm trương thất trái nhỏ hơn so với trước cấy, (47,04 ± 5,60mm sau cấy so với 47,82 ± 5,53mm trước cấy với p <0,05. Tăng tần số tim (72 ± 3 lần/phút, ba tháng sau cấy so với 47±7 trước cấy với p = 0,001). MTNVV làm tăng diện tích dòng hở van ba lá (sau cấy 1 tuần là 3,48 ± 2,50, 1 tháng là 4,04 ± 2,72, 3 tháng là 4,82 ± 2,94 so với trước cấy là 2,93 ± 2,21 với p<0,003), tăng tỷ lệ HoBL mức độ nhẹ từ 0,0% trước cấy lên 32,00% sau cấy 3 tháng. Kết luận: MTNVV làm tăng nhịp tim cho bệnh nhân có nhịp chậm nhưng cungx làm tăng mức độ hở van ba lá và tăng diện tích dòng hở van ba lá một cách đáng kể.