Vu Duc Minh, Do Anh Chung

Main Article Content

Abstract

The Advanced Multi-electrode Electrical Sounding method (AMES) proposed by us was introduced at VNU. Journal of Mathematics-Physics, No. 31 (3), 2015. However, the published results are mostly focused on the symmetric MC array and tested on a theoretical model. In this paper, the authors continue systematically presenting and supplementing the results obtained after the study, namely the finalization and renaming of the AMES method into the Advanced 2D Multi-electrode Electrical Exploration (AMEE) method, including MC array, data collecting and processing, and testing on theoretical model and practical application  to confirm the superiority of this method.

Keywords: MC array, Control File, Advanced 2D Multi-electrode Exploration.

References

[1] Lê Viết Dư Khương, Vũ Đức Minh, Các phương pháp mới trong đo sâu điện trở dùng tổ hợp hệ cực đo hợp lý, Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 23(3), 2001, 217.
[2] Vu Duc Minh, Induced-Polarization Sounding methods in a new manner, Journal of Geology, Series B, No. 17-18, 2001, 94.
[3] Vũ Đức Minh, Phương pháp Thăm dò điện đa cực cải tiến, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 26(4), 2010, 233-241.
[4] Vu Duc Minh, Do Anh Chung, Introduction to the Advanced Multi-electrode Electrical Sounding method, VNU. Journal of Mathematics-Physics, No. 31(3), 2015, p. 1-14.
[5] Advanced Geoscienes, Inc., The SuperSting™ with Swift™ automatic resistivity and IP system Instruction Manual, Austin, Taxas, 2000-2009.
[6] Advanced Geosciences, Inc., Instruction manual for SuperSting™ Earth Resistivity, IP & SP System with Wi-Fi®, Austin, Texas 78726, USA, 2013.
[7] Đỗ Anh Chung, Vũ Đức Minh, Nghiên cứu cải thiện khả năng tiếp đất của các điện cực trong phương pháp điện đa cực cho các môi trường khó tiếp đất, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 29(2), 2013, 57-69.
[8] Res2dinv Manual Ver.3.5.4, Geotomo Software, Penang, Malaysia, 2004.
[9] Advanced Geosciences, Inc., Instruction manual for EarthImager 2D, Version 2.4.0, Resistivity and IP Inversion Software, Austin, Texas 78726, USA, 2002-2009.