Trần Thị Thanh Tâm; Trần Thị Hoa; Trần Văn Tính, Lưu Văn Bôi

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt


Naphtol AS-BI photphat được ứng dụng làm cơ chất nhuộm hóa học tế bào để phân loại dòng bệnh bạch cầu kinh và phân biệt tế bào Lympho T trong bệnh bạch cầu cấp. Để bổ sung nguồn cơ chất cóđộ nhạy và độ đặc hiệu cao với giá thành hợp lý, đã tiến hành tổng hợp dãy 3-[(N-aryl)cacbamoyl]-naphtalen-2-yl dihidroxyphotphat (Naphtol AS-X photphat) bằng phản ứng của các dẫn xuất Naphtol AS-X với POCl3, sau đó tiến hành thủy phân. Kết quả sử dụng 6 hợp chất Naphtol AS-thế photphat (naphtol AS-X photphat) tổng hợp được làm cơ chất nhuộm photphataza đặc hiệu bạch cầu cho thấy rằng tất cả các cơ chất đều dương tính với các tế bào bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit và bạch cầu ưa bazơ.


Abstract


Naphthol AS-BI phosphate is used as substrate to classify leukocyte cell lines and differentiate T lymphocytes in acute leukemia. In order to expand the source of high sensitivity and specificity substrates with a reasonable price, in this study were synthesized 3-[(N-aryl)carbamoyl]-naphthalen-2-yl dihydroxyphosphate derivatives ( naphthol AS-X phosphates) by reaction of naphthol AS-X with POCl3 then hydrolyzed. The results of specific phosphotase cells staining using synthesized 6 naphthol AS-X phosphate derivatives showed that all of the substrates are positive with neutrophil, eosinophil and basephil.