Lê Xuân Sơn

Main Article Content

Abstract

Nghiên cứu khu hệ rết lớn tại Vườn Quốc gia (VQG) Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai đã được thực hiện trong thời gian 2017 - 2018, vào hai mùa chính là mùa mưa (tháng 5, 6) và mùa khô (tháng 11, 12).


Đã xác định được 12 loài thuộc 3 giống và 2 họ. Trong đó, có 1 loài lần đầu tiên ghi nhận được ở Việt Nam và 6 loài lần đầu tiên ghi nhận cho khu hệ. Trong hai họ ghi nhận được tại khu vực thì họ Scolopendridae Pocock, 1895 chiếm ưu thế hơn với 11 loài, còn họ Cryptops Leach, 1815 chỉ có 1 loài duy nhất. Các loài ghi nhận được phân bố tập trung nhiều nhất ở sinh cảnh rừng nguyên sinh, còn ở rừng thông ít đa dạng nhất. Vào mùa mưa, số lượng loài ghi nhận được nhiều hơn ở mùa khô. Riêng với giống Cryptops Leach, 1815 chỉ ghi nhận được vào mùa mưa.