Nguyen Quang Huy

Main Article Content

Abstract

CYP2E1 là gen mã hóa enzyme CYP3E1 đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa của nhiều  hợp chất hữu cơ được dùng phổ biến trong công nghiệp như benzen, toluen, xylen, styren (B, T, X, S). Sự xuất hiện các biến thể trên vùng promoter của gen CYP2E1 có thể dẫn tới sự thay đổi mức độ biểu hiện của gen và tiến triển của một số bệnh ở đối tượng phơi nhiễm với dung môi hữu cơ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích các điểm đa hình trên đoạn promoter của gen CYP2E1 ở 118 người bao gồm 73 công nhân làm việc tại công ty sản xuất sơn bị phơi nhiễm với dung môi hữu cơ và 45 công nhân may không bị phơi nhiễm (đối chứng) thông qua phương pháp PCR và giải trình tự. Kết qủa ban đầu cho thấy, đã khuếch đại được trình tự DNA đoạn promoter gen CYP2E1 trên tất cả các mẫu và phát hiện được 4 điểm đa hình bao gồm 3739G>C, 3519T>G, 3468T>A và 3620C>T. Phân tích thống kê cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về phân bố của các đa hình trong nhóm phơi nhiễm dung môi hữu cơ và nhóm đối chứng, nhưng kiểu gen liên quan đến promoter của CYP2E1 là không đồng nhất giữa các đối tượng được nghiên cứu