Mai Hà, Nguyễn Nghĩa

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Mặc dù thế giới đang phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, nhất là khủng hoảng về kinh tế, một số quốc gia vẫn ưu tiên đặc biệt cho đầu tư phát triển công nghệ vũ trụ. ViệtNam cũng là một trong số các quốc gia đang sở hữu vệ tinh và dành khoản ngân sách không nhỏ (so với tiềm lực kinh tế) cho lĩnh vực này. Bài viết khái quát những thành tựu quan trọng của việc thực hiện chính sách phát triển công nghệ vũ trụ một số quốc gia trên thế giới, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho nội dung của chính sách đối với phát triển công nghệ vũ trụ ở ViệtNam trong thời gian tới.

Từ khóa: Chính sách, công nghệ vũ trụ, xu thế phát triển.