Nguyễn Văn Kim

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt : Là một khu kinh tế trọng điểm, trong quá trình phát triển, chính quyền và nhân dân Vân Đồn, Quảng Ninh đã và đang có nhiều nỗ lực để phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống quật cường, bất khuất; khơi dậy chủ nghĩa yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Đó là tư duy phát triển gắn với cốt cách, bản lĩnh Việt Nam. Trong bối cảnh và tư duy chính trị mới, Vân Đồn đang dần phục hưng vị trí cầu nối kinh tế và gắn với các hoạt động kinh tế là các mối giao lưu, quá trình hợp luyện văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia, các nền kinh tế khu vực và quốc tế.


Trong bối cảnh xu thế hợp tác khu vực đang ngày càng trở nên mạnh mẽ, một cộng đồng hợp tác Đông Á đang dần hình thành, việc Chính phủ quyết định thành lập Khu kinh tế Vân Đồn là một quyết sách đúng, phù hợp với xu thế vận động của đời sống kinh tế, chính trị khu vực. Vân Đồn được xác định là một khu kinh tế tổng hợp, nhằm khai thác, phát huy và đón nhận những vận hội phát triển của khu vực. Quyết định đó càng trở nên có ý nghĩa khi Việt Nam đã và đang thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, chủ trương tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế vì sự ổn định, phồn vinh của Đông Á, châu Á và thế giới [1].