Tấn Nguyễn Đình

Main Article Content

Abstract

Lý thuyết hệ thống xã hội là một trong các lý thuyết quan trọng của xã hội học. Khả năng ứng dung nghiên cứu của nó là rất lớn. Thuyết hệ thống nhấn mạnh vào chức năng cân bằng, ổn định, trật tự của xã hội; nó cũng đồng thời đòi hỏi  mọi thành viên của xã hội phải phát huy tính chủ động của bản thân trong việc thực hiện các vai trò của mình song cũng đồng thời phải biết tuân thủ những đòi hỏi chung của cả hệ thống hệ thống. Thuyết hệ thống cũng nhấn mạnh vào việc mỗi cá  nhân phải thực hiện không chỉ một vai trò mà là một tập hợp các vai trò (cả theo chiều “ngang” và cả theo chiều “dọc”). Một trong những nghiên cứu ứng dụng lý thuyết có ý nghĩa là việc vận dụng lý thuyết tiếp cận hệ thống vào việc hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ. Đó là việc coi xã hội là một hệ thống lớn; trong đó bao gồm nhiều hệ thống con. Mỗi hệ thống con có những chức năng khác nhau song đồng thời lại có cùng  một chức năng chung của hệ thống.