Hiền Nguyễn Thị Thúy

Main Article Content

Abstract

Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đang ngày càng trở nên bức thiết trong xu thế hiện nay. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung làm rõ: (i) Lý thuyết về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai; (ii) Chính sách của Việt Nam hiện nay về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai; (iii) Cuối cùng, bài viết cũng nêu ra điểm mạnh và những tồn tại trong chính sách về nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ hiện nay. Trong một chừng mực nào đó, bài viết cũng giúp các nhà quản lý có một cái nhìn tổng quan về chính sách trong nghiên cứu và triển khai, từ đó có những kế hoạch bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý nhằm phát huy được nội lực và thúc đẩy khoa học phát triển.