Vu Huy Thang

Main Article Content

Abstract

Trong những năm qua nhằm thực hiện tốt Nghị Quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và quyết tâm đưa chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường lên một tầm cao mới và về đúng giá trị thật. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm phát triển hệ thống thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của Nhà trường nhằm minh bạch hóa các sản phẩm khoa học trong hệ thống, đưa hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) khoa học đạt chuẩn thế giới và xây dựng thư viện điện tử, kết nối đến các CSDL Quốc tế