Dao Minh Quan

Main Article Content

Abstract

Với mục tiêu nhìn nhận và đánh giá đúng đắn hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học, để từ đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo và xây dựng được chiến lược phát triển đúng đắn cho nền khoa học và công nghệ nước nhà. Trong bài viết này chúng tôi lựa đối tượng nghiên cứu để đánh giá là các nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN. Tiêu chí đầu vào (input), đầu ra (output) là 2 tiêu chí được chúng tôi sử đụng để đánh giá. Việc đánh giá nhóm nghiên cứu mạnh sẽ tập trung vào 3 nội dung chính sau đây: (1) Tầm nhìn và thực trạng xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN; (2) Đánh giá hiệu quả hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN; (3) Kết luận