Ngọc Cẩm Nguyễn

Main Article Content

Abstract

Mục tiêu chính của bài viết là phân tích làm rõ hơn vai trò của các nhóm tư duy chiến lược hay còn gọi là think tank(s) với tư cách là một mô hình tổ chức hiện đại tạo cơ hội cho giới trí thức tinh hoa góp phần tham gia hoạch định đường lối, chính sách quốc gia. Nội dung của bài viết gồm năm phần: 1) Khái niệm think tank; 2) Think tank với tư cách là cầu nối giới trí thức tinh hoa với giới cầm quyền; 3) Sự nở rộ của think tank ở Mỹ và các nước khác; 4) Kỳ vọng của Trung Quốc trong vấn đề think tank; 5) Trí thức tinh hoa và think tankở Việt Nam. Qua các nội dung này, bài viết kết luận giới trí thức tinh hoa có vai trò quan trọng trong việc tham vấn cho các nhà lãnh đạo quốc gia thông qua tổ chức think tank, một mô hình tổ chức tập trung được tối đa nguồn chất xám của xã hội và đang dần trở thành một quyền lực mới trong nền chính trị hiện đại.

Từ khóa: Think tank, hoạch định chính sách, trí thức tinh hoa, quyền lực mới, nguồn chất xám.