Khuong Minh Vu

Main Article Content

Abstract

Bài viết này đánh giá và phân tích động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ba
thập kỷ đổi mới vừa qua. Bài viết cho thấy tăng trưởng của Việt Nam còn chưa thật mạnh mẽ,
dưới mức tiềm năng, và bước vào xu thế suy giảm quá sớm, khi thu nhập bình quân đầu người còn
rất thấp. Bài viết ch ra rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là hạn chế của Việt Nam
trong nỗ lực thúc đẩy tăng năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Hạn chế này là do Việt Nam
chưa coi trọng tối đa phát huy ba động lực thúc đẩy tăng trưởng năng suất và hiệu quả. Đó là, đổi
mới sáng tạo, nắm bắt công nghệ, và nâng cấp khả năng hấp thụ khoa học công nghệ trong các
doanh nghiệp; thiết kế và phối thuộc chiến lược trong thúc đẩy chuyển dịch nguồn lực từ ngành
nghề và sản phẩm có giá trị thấp sang giá trị cao; và kiểm soát tham nhũng trong các dự án đầu tư
công và loại bỏ hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước. Bài viết đưa ra một số
khuyến nghị bước đầu giúp Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực tăng năng suất và hiệu quả nền
kinh tế.