Nguyen Hong Giang, Nguyen Hong Son

Main Article Content

Abstract

This paper examines the result of the research into training program quality assurance. The author systemized key concepts of quality assurance, expected learning outcomes, assurance procedure and ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) training programs assessment, as well as assessment of the current situation of Hue University training programs. The paper proposes recommendations for Hue University to set up a quality assurance procedure for its training programs. The procedure is to include quality assurance for expected learning outcomes, input, process, output, and stakeholders’ feedback. The procedure not only facilitates Hue University in implementing quality assurance for its training programs in times of integration but also helps the University’s faculties/departments in building or upgrading their training programs. The research result also assists the staff and lecturers in managing and teaching.


Keywords


Hue University, AUN-QA, training program, quality assuarance, procedure


References


[1] AUN-QA, 2015, Manual for the implementation of the guideline (Version 3), Bangkok - Thailand.
[2] Chavalit Wongse-ek, 2015, AUN-QA at program level, AUN-QA, Bangkok – Thailand.
[3] Department of Educational Development, 2010, CDIO, http://www.sp.edu.sg/wps/portal/vp-spws
[4] Giám đốc Đại học Huế, 2016, Quy định về Đảm bảo chất lượng Đại học Huế, Đại học Huế, Huế -Việt Nam.
[5] Giám đốc Đại học Huế, 2016, Kế hoạch chiến lược Đại học Huế giai đoạn 2016-2010 tầm nhìn 2030, Đại học Huế, Huế -Việt Nam.
[6] Lê Văn Hảo, 2014, Xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra, Hội thảo ĐBCL, Đại học KHXH&NV, TP Hồ Chí Minh - Việt Nam.
[7] Nguyễn Hồng Giang, Hoàng Hữu Hòa, Hoàng Kim Toản, 2013, Chuẩn hóa hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Đại học Huế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hướng đến hội nhập khu vực, Hội nghị AQUAN, TP Hồ Chí Minh - Việt Nam.
[8] Nguyễn Hồng Giang, Lại Xuân Thủy, 2014, Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Đại học Huế đang làm việc tại các công ty Nhật Bản tại Huế, Tạp chí Đông Bắc Á, Hà Nội - Việt Nam.
[9] RashaEldeeb and NishaShatakumari, Outcome Based Education (OBE) - Trend.
[10] Review, e-ISSN: 2320-7388,p-ISSN: 2320-737X Volume 1, Issue 2 (Mar. –Apr. 2013), Ajman, UAE.
[11] Sái Công Hồng, Lê Thị Linh Giang, 2014, Đề xuất quản lý chương trình đào tạo theo cách tiếp cận đảm bảo chất lượng của AUN, Hội thảo ĐBCL, Đại học KHXH&NV, TP Hồ Chí Minh - Việt Nam.
[12] Trần Doãn Sơn, 2014, Nâng cao chất lượng đào tạo bằng chuyển đổi chương trình đào tạo theo hướng CDIO.
[13] Tucker, 2004, Outcomes-focused Education in Universities, Learning Support Network, Curtin University of Technology. Retrieved October 19, 2004,http://lsn.curtin.edu.au/outcomes/docs/LitReview.pdf

Keywords: Hue University, AUN-QA, training program, quality assuarance, procedure

References

[1] AUN-QA, 2015, Manual for the implementation of the guideline (Version 3), Bangkok - Thailand.
[2] Chavalit Wongse-ek, 2015, AUN-QA at program level, AUN-QA, Bangkok – Thailand.
[3] Department of Educational Development, 2010, CDIO, http://www.sp.edu.sg/wps/portal/vp-spws
[4] Giám đốc Đại học Huế, 2016, Quy định về Đảm bảo chất lượng Đại học Huế, Đại học Huế, Huế -Việt Nam.
[5] Giám đốc Đại học Huế, 2016, Kế hoạch chiến lược Đại học Huế giai đoạn 2016-2010 tầm nhìn 2030, Đại học Huế, Huế -Việt Nam.
[6] Lê Văn Hảo, 2014, Xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra, Hội thảo ĐBCL, Đại học KHXH&NV, TP Hồ Chí Minh - Việt Nam.
[7] Nguyễn Hồng Giang, Hoàng Hữu Hòa, Hoàng Kim Toản, 2013, Chuẩn hóa hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Đại học Huế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hướng đến hội nhập khu vực, Hội nghị AQUAN, TP Hồ Chí Minh - Việt Nam.
[8] Nguyễn Hồng Giang, Lại Xuân Thủy, 2014, Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Đại học Huế đang làm việc tại các công ty Nhật Bản tại Huế, Tạp chí Đông Bắc Á, Hà Nội - Việt Nam.
[9] RashaEldeeb and NishaShatakumari, Outcome Based Education (OBE) - Trend.
[10] Review, e-ISSN: 2320-7388,p-ISSN: 2320-737X Volume 1, Issue 2 (Mar. –Apr. 2013), Ajman, UAE.
[11] Sái Công Hồng, Lê Thị Linh Giang, 2014, Đề xuất quản lý chương trình đào tạo theo cách tiếp cận đảm bảo chất lượng của AUN, Hội thảo ĐBCL, Đại học KHXH&NV, TP Hồ Chí Minh - Việt Nam.
[12] Trần Doãn Sơn, 2014, Nâng cao chất lượng đào tạo bằng chuyển đổi chương trình đào tạo theo hướng CDIO.
[13] Tucker, 2004, Outcomes-focused Education in Universities, Learning Support Network, Curtin University of Technology. Retrieved October 19, 2004,http://lsn.curtin.edu.au/outcomes/docs/LitReview.pdf