Trinh Ngoc Thach

Main Article Content

Abstract

In developed countries, education in general and higher education (HE) in particular have always been considered as the sectors of priority in the socio-economic policy. Therefore, over hundreds of years of its development, HE in these countries has attained impressive achievements. The ideas of reform in these countries’ HE policies have brought about valuable lessons for developing countries, including Vietnam. Based on the lessons drawn from the analysis of the achievements in developed countries’ higher education, this article proposes the following specific recommendations for developing Vietnam HE policies: 1) Promoting greater autonomy and accountability for HE institutions; 2) Shaping a model of “Cost-sharing” financial investment policies for HE; 3) Strengthening the linkage between universities and enterprises to create binding mechanisms among training, scientific research with production and service in universities; 4) Training and retraining lecturers to meet the requirements of high quality training programs in order to make a breakthrough in HE quality; and 5) Establishing an independent accreditation system.


Keywords


Higher education, higher education development policy, university autonomy


References


[1] Vũ Văn Hòa: Kinh nghiệm của một số quốc gia về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Tạp chí Thông tin và dự báo kinh tế xã hội, số 95, tháng 11/2013.
[2] Chí Cảnh Hoàng và Trần Vĩnh Hoàng: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 12, tháng 9-10/2013.
[3] Lê Hoàng Việt Lâm: Nền giáo dục Mỹ và một số gợi mở cho giáo dục đại học Việt Nam, Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng ở Việt Nam”, Tp.Vũng Tàu, tháng 10/2010.
[4] Trần Văn Tùng: Tiếp nhận công nghệ đào tạo, bồi dưỡng tài năng của Mỹ vào Việt Nam, Tạp chí Tia Sáng, ngày 22 tháng 3 năm 2012.
[5] Trịnh Ngọc Thạch (2012): Mô hình quản lý đào tạo NNL chất lượng cao trong GDĐH Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[6] Phạm Thị Ly (2013), Trường đại học nghiên cứu và các tiêu chí nhận diện Đại học nghiên cứu, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 90 (tháng 3/2013).
[7] Trịnh Ngọc Thạch (2013), Đại học doanh nghiệp - Mô hình giáo dục đại học của nền kinh tế thị trường; Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 90 (tháng 3/2013).
[8] Trần Anh Tài, Trịnh Ngọc Thạch (2013): Mô hình đại học doanh nghiệp, kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội.
[9] Phạm Phụ, Bảy chính sách tài chính cho giáo dục, Báo thanh niên (?).
[10] “Bản kiến nghị khoảng 8.000 từ của nhóm Đối thoại giáo dục Việt Nam (VED) do GS Ngô Bảo Châu chủ trì vừa được gửi tới lãnh đạo giáo dục”, Vietnam.net.vn, tháng 6/2016.
[11] Các trang mạng: giaoduc.net.vn; vnexpress.vn; Vietnam.net.vn, năm 2014, 2015, 2016.

Keywords: Higher education, higher education development policy, university autonomy

References

[1] Vũ Văn Hòa: Kinh nghiệm của một số quốc gia về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Tạp chí Thông tin và dự báo kinh tế xã hội, số 95, tháng 11/2013.
[2] Chí Cảnh Hoàng và Trần Vĩnh Hoàng: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 12, tháng 9-10/2013.
[3] Lê Hoàng Việt Lâm: Nền giáo dục Mỹ và một số gợi mở cho giáo dục đại học Việt Nam, Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng ở Việt Nam”, Tp.Vũng Tàu, tháng 10/2010.
[4] Trần Văn Tùng: Tiếp nhận công nghệ đào tạo, bồi dưỡng tài năng của Mỹ vào Việt Nam, Tạp chí Tia Sáng, ngày 22 tháng 3 năm 2012.
[5] Trịnh Ngọc Thạch (2012): Mô hình quản lý đào tạo NNL chất lượng cao trong GDĐH Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[6] Phạm Thị Ly (2013), Trường đại học nghiên cứu và các tiêu chí nhận diện Đại học nghiên cứu, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 90 (tháng 3/2013).
[7] Trịnh Ngọc Thạch (2013), Đại học doanh nghiệp - Mô hình giáo dục đại học của nền kinh tế thị trường; Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 90 (tháng 3/2013).
[8] Trần Anh Tài, Trịnh Ngọc Thạch (2013): Mô hình đại học doanh nghiệp, kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội.
[9] Phạm Phụ, Bảy chính sách tài chính cho giáo dục, Báo thanh niên (?).
[10] “Bản kiến nghị khoảng 8.000 từ của nhóm Đối thoại giáo dục Việt Nam (VED) do GS Ngô Bảo Châu chủ trì vừa được gửi tới lãnh đạo giáo dục”, Vietnam.net.vn, tháng 6/2016.
[11] Các trang mạng: giaoduc.net.vn; vnexpress.vn; Vietnam.net.vn, năm 2014, 2015, 2016.