Hai Dang Xuan, Hang Thi Thu Do

Main Article Content

Abstract

The study of “university managers’ adaptability to change in the current context of education reform in Vietnam - the case of Vietnam National University, Hanoi” was first presented in VNU Journal of Science: Education Research - Vol. 32, No. 3 (2016). Based on the study results, a framework of university managers’ adaptability to change in the current context of education reform in Vietnam was proposed. According to the framework, university managers’ adatability involves: a sense of changes; understanding the negative and positive effects of changes on oneself and on one’s school; overcoming challenges in the most effective way. Most importantly, the adaptability of a manager is closely related to changes in the way he/she manages his/her institution.

Keywords: Identify, adaptability, framework of adaptability, criterion.

References

1. Đặng Xuân Hải, Lê Thái Hưng, Đỗ Thị Thu Hằng, “Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lí trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ở Việt Nam (NC trường hợp ở ĐHQGHN)” ; Tạp chí khoa học – ĐHQGHN, nghiên cứu GD, tập 32, số 3, 2016.
2. Heifetz, R. A., Linsky, M., & Grashow, A. (2009). “The practice of adaptive leadership: Tools and Tactics for changing your organization and the world”; Cambridge, MA: Harvard; Business Press.
3. Hòa Nhân; (2002); “Tứ thư lãnh đạo” (Đức thư; Ngôn thư; Lễ thư; Trị thư); NXB ĐH Tây Bắc; Bản dịch từ nguyên bản tiếng Trung của NXB quân đội nhân dân, 2008.
4. Đặng Xuân Hải, “Quản lý thay đổi trong giáo dục”; giáo trình, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 2015