Nguyen Thi Huyen Trang, Tran Thi Hoai

Main Article Content

Abstract

Based on the Vietnamese Government’s documents and the practice of societalization of education (SE) in Vietnam over the past years, the paper presents the main causes of the ineffectiveness of SE's policy and compares Vietnam’s SE with the basic characteristics of a general social movement. The paper concludes that there was a need of mobilizing social resources to promote the SE in the current context.

Keywords: xã hội hóa giáo dục, thuyết huy động nguồn lực, phong trào xã hội

References

1. J.S. Coleman , Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology (Supplement) 94 (1988) S95–S120.
2. B. Edwards, J.D. McCarthy Resource mobilization and social movements, in D.A. Snow, S.A. Soule and H. Kriesi (eds), The Blackwell Companion to Social Movements, Blackwell Oxford (2004).
3. B. Edwards, M. Kane Resource mobilization and social and political movements in Hein-Anton Van Der Heijden (Eds) Handbook of Political Citizenship and Social Movements, Edward Elgar Publishing Cheltenham and Northampton (2014).
4. D.M. Cress, D.A. Snow, Mobilization at the margins: resources, benefactors, and the viability of homeless social movement organizations, American Sociological Review 61(6) (1996) 1089–109.
5. D. McAdam, Political Process and the Development of Black Insurgency, 1890–1970, University of Chicago Press. Chicago (1982).
6. Nguyễn Văn Thắng Một số vấn đề quản trị trong huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục và y tế. Tạp chí Kinh tế và Phát triển 218 (2015) 11-19.
7. Ban Chấp hành Trung Ương Hội Khuyến học Việt Nam Báo cáo của Ban Chấp hành trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ IV (2011 – 2015) Hà Nội (2016).
8. Đặng Ứng Vận, Nguyễn Thị Huyền Trang Thách thức và giải pháp đối với các trường đại học ngoài công lập Tạp chí Khoa học giáo dục 89 (2013) 16-20.
9. Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hà Nội (2015)
10. Xem Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/04/2005 và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008. Gần đây nhất ngày 16/6/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 69 và sau đó là Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính.
11. xem ví dụ Luật GD đại học số 08/2012/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012
12. xem ví dụ Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Downloads

Download data is not yet available.