Vu Tuan Anh, Nghiem Xuan Huy, Le Thi Thuong

Main Article Content

Abstract

The OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) reports show that science and technology play a significant role in socio-economic development. In this trend, education and training in the field of engineering and technology are crucial in forming and developing a labour force for adapting to the increasingly science and technology-powered context. Those countries who are undertaking suitable policies in engineering education and training have obtained remarkable development. In Vietnam, engineering education and training has caught on that trend via the increasing number of engineering universities. However, these higher education institutions would be only successful if receiving adequate attention in terms of development policies and investment. This paper aims at investigating the current status of engineering universities and proposing some recommendations for the development of this higher education section.

Keywords: Engineering universities; fourth industrial revolution; entrepreneurship education; technology transfer; science and technology development context

References

[1] OECD, Science, Technology and Innovation in the New Economy, 9/2000.
[2] Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.
[3] Theo Số liệu Thống kê giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016 tại https://www.moet.gov.vn/thong-ke/Pages/thong-ko-giao-duc-dai-hoc.aspx?ItemID=4041 truy cập ngày 23/10/2017.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013.
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012.
[6] Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc các đơn vị đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân từ cấp mầm non đến giáo dục đại học thực hiện ba công khai trên trang điện tử của đơn vị.
[7] Fukazawa Yukichi, Khuyến học, Nhà Xuất bản Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004
[8] Phạm Tất Dong, Giáo dục và khởi nghiệp, bài viết chuyên đề, Hội khuyến học Việt Nam, 8/2016.
[9] Quyết định số 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/6/2012 về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020".