Nguyen Thi Thu Thanh

Main Article Content

Abstract

Social networks influence various aspects of both material life and spiritual life. The social relationships are clearly demonstrated in the labour market. Many domestic and international researches show that social network is an effective unofficial channel for job search. The study of the 2015 and 2016 Sociology graduates from Vietnam National University, Hanoi (VNU) University of Social Sciences and Humanities provides a profound understanding of the role of social networks in the graduates’ job search and their professional development. 

Keywords: Social network, social capital, job, graduated students

References

1. Lê Ngọc Hùng (2003), “Lý thuyết và phương pháp tiếp cận mạng lưới xã hội: Trường hợp tìm kiếm việc làm của sinh viên”, Tạp chí Xã hội học (số 2).
2. Lê Ngọc Hùng (2012),“Vốn xã hội, vốn con người và MLXH thông qua một số nghiên cứu ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Con người (Số 4), tr. 45- 54.
3. Đặng Nguyên Anh (2014),“Suy thoái kinh tế và những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh niên hiện nay”, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, tr.13.
4. Mark Granovetter (1995), “Getting a job” (Phạm Huy Cường lược thuật), Nhà xuất bản Đại học Chicago.
5. Axel Franzen và Dominik Hangartner (2014), “Các MLXH và kết quả thị trường lao động: Những lợi ích phi tiền tệ của vốn xã hội” (Phạm Huy Cường lược thuật).
6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012),“Báo cáo việc làm sinh viên 2012”, tr.80.
7. Bonnie H. Erickson (2013), “Mạng lưới phong phú và thuận lợi trong công việc: Giá trị của vốn xã hội với người sử dụng lao động và người lao động” (Phạm Huy Cường lược thuật).
8. Phạm Huy Cường (2016), “Vốn xã hội với tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (Nghiên cứu trường hợp cựu sinh viên Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội)”, tr.49.
9. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2013), “Báo cáo kết quả điều tra thông tin cựu sinh viên K52, K53”.
10. Franze and Hangartner (2006), “Social Networks and Labour Market Outcome: The Non - Monetary Benefit of Social Capital”, European Sociological Review, 22 (4), pp. 353 – 368.
11. Karon Gush, Jame Scott, Heather Laurie (2008), “Job loss and Social Capital: The role of family, friends and wider support networks”, University of Essex.
12. Marco Caliendo, Ricarda Schmidl, Arne Uhlendorff (2010), “Social Network, Job Search Method and Reservation Wages: Evidence for Germany”, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor.
13. Moundir Lassassi và Ibrahim Alhawari (2010) “Job search intensity and the role of social network in finding a job in Arab countries: a case study of Algeria and Jordan”, Center for Research in Applied Economics for Development (CREAD).