Tran Thi Hoai, Nghiem Xuan Huy, Le Thi Thuong

Main Article Content

Abstract

Vietnam National Qualifications Framework was issued under Decision 1982/QĐ-TTg dated 18 October 2016 signed by Prime Minister. Accordingly, programs at tertiary education institutions should be reviewed and adjusted in line with the national qualification framework. Particularly, the correlation between the learning outcomes, program structure, and procedures for building and developing programs in alignment with National Qualifications Framework should be examined and thoroughly resolved, so that higher education institutions have a suitable road map to adjust and update their programs to suit the new context. This paper presents the results of a study on the extent to which National Qualifications Frameworks is met by undergraduate programs. In term of research methodology, this paper uses an analytical perspective on undergraduate programs’ learning outcomes, program development processes, and compatibility and incompatibility of programs’ contents and structure with corresponding competency standards specified in the Vietnam National Qualifications Framework. The research data was collected from the survey and evaluation of undergraduate programs at Vietnam National University, Hanoi.

Keywords: Vietnamese Qualifications Framework; Expected Leaning Outcome; Curriculum

References

[1] Arjen Deij và các cộng sự, (2015), Global Inventory of Regional and National Qualifications Frameworks, Volume I: thematic chapters, UNESCO Institute for Lifelong Learning.
[2] Arjen Deij và các cộng sự, (2015), Global Inventory of Regional and National Qualifications Frameworks, Volume II: National and Regional Cases, UNESCO Institute for Lifelong Learning.
[3] Cedefop, (2017), European qualifications framework (EQF).
[4] The ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF), (2nd, 2015)
[5] Teresita r. Manzala, (2013), the Asean qualifications reference framework (AQRF)
[6] Chính phủ, Khung trình độ quốc gia Việt Nam, (2016), Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
[7] Phạm Thị Minh Hiền, (2016), Tổng quan về Khung trình độ quốc gia, tạp chí Lao động và Xã hội số 535 từ tr.16 – tr.30, 9/2016
[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[9] Nguyễn Đức Chính, (2017), Phát triển chương trình giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[10] Đại học Quốc gia Hà Nội, (2010), Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo công văn số 3109/HD-ĐHQGHN ngày 29 tháng 10 năm 2010.
[11] Đại học Quốc gia Hà Nội, (2018), Tài liệu hội nghị tổng kết 10 năm áp dụng phương thức đào tạo theo tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
[12] Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, (2017), Báo cáo tình hình khảo sát việc làm của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Công văn số 43/ĐBCL-NC&QLĐBCL ngày 13/3/2017.