Nguyen The Hung, Nguyen Thi Quyen

Main Article Content

Abstract

Currently, climate change is an enormous challenge to all humanity. However, the high school curriculum in Vietnam does not have the Education Climate Change subject. So education on climate change should be integrated in the teaching and learning of subjects. In high school curriculum, Biology has many advantages in the integration of education on climate change. Besides presenting theoretical basis for education on climate change in the teaching Biology (objective, principles and basic requirements of the selection methods of  integrating on education climate change, this aticle also introduces the design and teaching – leaning "Biogeochemical cycles and the biosphere" (Biology 12) by integrating education on climate change.

Keywords: Education on Climate Change; Teaching and Learning Biology; integrated Education; Climate Change

References

1. Trần Bá Hoành (2003). Dạy học tích hợp – Kỷ yếu 60 năm ngành Sư phạm Việt Nam, Nxb ĐHSP Hà Nội.
2. Nguyễn Thế Hưng (2007), Phương pháp phân tích nội dung SGK để thiết kế bài giảng Sinh học - Tạp chí giáo dục số 160, tr.39 – 41.
3. Phạm Văn Lập (Chủ biên)(2011), Sinh học 12, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
4. Lê Đức Ngọc (2005), Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên dạy tích hợp các môn tự nhiên, các môn xã hội – nhân văn và các môn công nghệ - Kỷ yếu mục tiêu đào tạo và mô hình ĐHSP Việt Nam giai đoạn mới, (tr. 72 -76).
5. Dương Tiến Sĩ (2001), Giảng dạy tích hợp các khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo – Tạp chí Giáo dục số 9, Tr. 95 - 99.
6. Xavier Roegiers (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường? (Người dịch: Đào Trọng Nguyên, Nguyễn Ngọc Nhị), NXB Giáo dục.