Nguyen Thu Phuong

Main Article Content

Abstract

Teaching primary student of minority people about Vietnamese personal pronouns as second language is very important in formatting and developing standard language in social communication. This is not only teaching language but also teaching Vietnamese communication culture to developing in social environment of minority people. This article refers to the standard deviation in using Vietnamese personal pronouns of primary student of minority people; the relationship between Vietnamese personal pronouns and communication culture; the difficulties in teaching primary student of minority people about Vietnamese personal pronouns and using Vietnamese personal pronouns relate to preserve national culture. Besides the development of modern culture, national integration on standard formal communicational language of society, preserving communicational culture of minority people is an important mission currently in case of “bilingualism” or “multilingualism” of Vietnamese minority people.

References

1. Nguyễn Văn Chiến (1992), Sử dụng từ xưng hô, một biểu hiện của thế ứng xử của tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 6, Hà Nội.
2. Trần Ngọc Thêm (1997), Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
3. Đoàn Văn Chúc (1997), Xã hội học văn hoá, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội.
4. Trung tâm Từ điển học (1994), Từ điển tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
5. Nguyễn Văn Khang (1998), Ngôn ngữ học xã hội - Những vấn đề còn để ngỏ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
6. Trần Quốc Vượng (Chủ biên, 1996), Văn hoá học đại cương và cơ sở văn hoá Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
7. Phan Ngọc (1994), Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội.
8. UNESCO (2003), Giáo dục trong một thế giới đa ngôn ngữ. Tài liệu về quan điểm giáo dục của UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728VIEB.pdf. Truy cập ngày 20/6/2018.