Khong Huu Luc, Le Duc Ngoc, Tran Xuan Ngoc

Main Article Content

Abstract

Assessment the quality of lecturer teaching in each subject/module quantified through 4 functions: Examination points end each subject/module; Feedback of the learners; the implementation of the rules, regulations; The number of students attend class. In the process of applying this toolkit, coefficients of these functions can be changed suitable for each school, in each different context.

Keywords: Từ khóa: Đánh giá, đánh giá chất lượng giảng dạy, hàm giá trị

References

[1] Lê Đức Ngọc, Giáo dục đại học - Quan điểm và giải pháp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
[2] Carnegie Mellon University, website: http://www.cmu.edu/fce/students/faqs.html.
[3] Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Phương Nga, Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học của giảng viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội, Báo cáo nghiệm thu Đề tại trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.
[4] Theall, Michael, Franklin, Jennifer, Eds, Student ratings of instruction: Issues for improving practice, New directions in teaching and learning, Jossey-Bass Inc. 43 (1990) 17-34.