Khong Huu Luc, Le Duc Ngoc, Tran Xuan Ngoc

Main Article Content

Abstract

Assessment the quality of lecturer teaching in each subject/module quantified through 4 functions: Examination points end each subject/module; Feedback of the learners; the implementation of the rules, regulations; The number of students attend class. In the process of applying this toolkit, coefficients of these functions can be changed suitable for each school, in each different context.


Keywords


Assessment, assessment of teaching quality, function


References


[1] Nguyễn Đức Chính (2016), Quản lý chất lượng trong giáo dục, Nxb Giáo dục Việt Nam
[2] Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2000), Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Trí, Những tư tưởng chủ yếu về giáo dục, Khoa sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội
[3] Khổng Hữu Lực, Phạm Xuân Khánh (2016), “Tác động của mối quan hệ dạy nghề - doanh nghiệp đến chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Khoa học dạy nghề, số 39, tháng 12/2016.
[4] Lê Đức Ngọc (2004), Giáo dục đại học - Quan điểm và giải pháp, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội
[5] Harold Koontz, Cyril Odounell và Heinz (1994), Những vấn đề cốt yếu của quản lý. Nxb Khoa học kĩ thuật.