Nguyen Thi Thuy Quynh, Hoang Thu Ha

Main Article Content

Abstract

Experiment in biological teaching is one of the important tools for deeper the student’s knowledge, and improving their practice skill. However, in the chapter I - The chemical composition of cell, Biology 10, there is no any experiment that illustrates the knowledge’s content. Therefore, this article designed some experiments which not only associated with daily life with cheap materials and chemicals, and easy to find, but also ensuring scientific and pedagogical efficiency. Experimental pedagogy has demonstrated that designed experiments can help student better understand the knowledge and interest in the subject.

References

[1] Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành, Lý luận dạy học sinh học, NXB Giáo dục, 2001.
[2] Hoàng Thu Hà, Vũ Phương Liên, Nguyễn Thị Phương Vy, Trần Thị Vân Trang, Đánh giá thực trạng dạy học thí nghiệm trong dạy học các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học tại trường Trung học phổ thông, Những xu thế mới trong giáo dục, Kỷ yếu hội thảo quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.
[3] Đỗ Hương Trà, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền, Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Quyển 1- Khoa học tự nhiên, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015.
[4] Nguyễn Cảnh Toàn, N.C.A., Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2009.
[5] Trần Bá Hoành, Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa, NXB Đại học Sư phạm, 2006.
[6] Jenet Verjovsky, Guillermina Waldegg, Analyzing beliefs and practices of a Mexican high school biology teacher, Journal of Research in Science teaching. 42 (2005) 465-491. https://doi.org/10.1002/tea.20059.