CAO Phi Bang

Main Article Content

Abstract

Glutamate dehydrogenase (GDH, EC 1.4.1.2~4) là enzyme xúc tác phản ứng thuận nghịch khử amin hóa glutamate tới a-ketoglutarate hoặc 2-oxoglutarate. Chúng tôi xác định được mười gen mã hóa GDH trong hệ gen của cây đậu tương. Các protein GDH suy diễn có kích thước 637 hoặc 411 amino acid, ngoại trừ GmGDH06. Phân tích cây phả hệ được xây dựng từ các GHD của đậu tương và các cây khác cho thấy các GDH của đậu tương được xếp vào hai nhóm, hai gen nhóm I và tám gen nhóm II. Các protein nhóm II có motif bảo thủ tín hiệu khu trú ti thể, motif bảo thủ gắn cơ chất đặc hiệu a-ketoglutarate và vùng gắn đặc hiệu coenzyme NADH. Các protein nhóm I cũng có vùng gắn cơ chất đặc hiệu nhưng có vùng gắn coenzyme NADPH. Sự biểu hiện của các gen GDH của cây đậu tương khác nhau ở các mô khác nhau. Bốn gen GmGDH03, GmGDH04, GmGDH05 GmGDH07 biểu hiện ở tất cả các mô ở tất cả các giai đoạn phát triển được nghiên cứu. Các GmGDH biểu hiện ở mô sinh sản mạnh hơn ở mô sinh dưỡng, ngoại trừ GmGDH06, gen biểu hiện đặc hiệu ở nốt sần.