Hoàng Văn Luân

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Đối thoại chính sách là phương thức phổ biến trong hoạch định và thực thi chính sách của các xã hội hiện đại. Hiệu quả chính sách ở các xã hội này là minh chứng cho sự cần thiết và xu hướng phổ quát của đối thoại chính sách. Những năm gần đây, đối thoại chính sách, phản biện xã hội đã bước đầu xuất hiện. Tuy nhiên, chất lượng chưa cao. Phát triển là quá trình mang đậm dấu ấn của nhân tố chủ quan. Các chính sách phát triển được hoạch định bởi các chủ thể hữu hạn về năng lực và thông tin. Năng lực hoạch định chính sách hạn chế cùng với việc không đối thoại, phản biện là nguyên nhân cơ bản của tính kém hiệu lực và hiệu quả của một số chính sách ở ViệtNam.

Bài viết tập trung vào hai luận điểm:

- Tính tất yếu của những hạn chế, phiến diện của chính sách từ góc nhìn của lý thuyết hữu hạn và lý thuyết lợi ích.

- Hoạt động của các nhóm lợi ích đóng vai trò quan trọng trong đối thoại chính sách ở các xã hội hiện đại.

Từ hai luận điểm trên, bài viết chỉ rõ thể chế hóa để công nhận và tạo điều kiện để các nhóm lợi ích hoạt động bình đẳng trước pháp luật là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng của đối thoại chính sách.

Từ khóa: Thể chế, Lợi ích, lợi ích nhóm, nhóm lợi ích, chính sách, đối thoại chính sách.