Nguyễn Đình Tấn

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt: Người cao tuổi tăng nhanh trên thế giới, ở việt Nam là một hiện tượng xã hội phản ánh những tiến bộ đáng kể của y học cũng như các chính sách chăm sóc người cao tuổi ở các quốc gia  các chế độ chính trị khác nhau. Tuy nhiên việc gia tăng người cao tuổi cũng là một áp lực lớn cho các chính phủ của các quốc gia, dân tộc.Các nhà khoa học nhận định về ý nghĩa và sự cần thiết phải có những chính sách thích hợp nhằm khai thác, phát huy cao độ những mặt tích cực của người cao tuổi, giảm thiểu những hạn chế của xã hội , chính phủ, gia đình trong chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi. Bài báo đề xuất một vài chính sách nhằm góp phần chăm sóc hiệu quả hơn nữa người cao tuổi trong thời gian tới đây.