Phạm Đại Dương, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thúy Hiền

Main Article Content

Abstract

Cuộc cách mạng KH&CN đã và đang tạo ra sự liên kết, hợp tác giữa các nước trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp độ, song cũng đặt ra những thách thức về cạnh tranh nguồn lực phát triển giữa các quốc gia. Trước bối cảnh đó, một trong những chiến lược trọng tâm của Việt Nam là phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, với sự tăng cường đầu tư cho các hoạt động ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và sự ra đời của các quỹ đầu tư cho các vườn ươm doanh nghiệp cả về nguồn lực hoạt động và định hướng phát triển. Bên cạnh đó, hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ hiện nay cũng gặp phải rất nhiều các rào cản nội sinh từ chính hệ thống khung khổ pháp lý trong quá trình tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; xây dựng mô hình kinh doanh, đến việc huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghệ.


Để góp phần nhận diện những rào cản này, trong phạm vi nghiên cứu của bài báo, nhóm tác giả sẽ tập trung phân tích về hệ thống khung khổ pháp lý của Việt Nam về ươm tạo doanh nghiệp công nghệ đồng thời nhận định những khó khăn và vướng mắc trong các văn bản quy định của Nhà nước về thành lập và hỗ trợ các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ hiện nay.