Luân Hoàng Văn

Main Article Content

Abstract

Phát triển và hưng thịnh của quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào việc khơi dậy, giải phóng và phát huy nguồn lực con người, đặc biệt trong nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ tư.


Phát triển hay nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từng được tiếp cận từ góc độ chăm sóc sức khỏe, y tế và giáo dục. Trong khuôn khổ bài viết này, phát triển nguồn nhân lực được tiếp cận từ góc độ học hỏi trong quá trình tham gia các hoạt động xã hội (Learning by Doing). Thông qua quá trình con người tham gia vào các hoạt động cũng như các mối quan hệ xã hội mà cụ thể hơn là thể chế, con người học hỏi, tích lũy thêm tri thức, kỹ năng hay năng lực của mình. Tiếp cận này phù hợp với xu hướng hiện đại –học tập suốt đời.


Bằng và thông qua việc thu hút nguồn nhân lực tham gia các hoạt động xã hội, các thể chế, gián tiếp và trực tiếp, tác động đến quá trình học hỏi, tích lũy tri thức và kỹ năng, nâng cao năng lực nguồn nhân lực. Thể chế phù hợp không chỉ tạo ra mà còn phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển xã hội.


Trên cơ sở phân tích quan hệ giữa thể chế và phát triển, phát huy nguồn nhân lực cho phát triển và hưng thịnh của quốc gia, bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách phát triển và phát huy nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.