Khánh Nguyễn Văn

Main Article Content

Abstract

Phát triển vùng từ lâu đã được coi là một mục tiêu phát triển chiến lược với mỗi quốc gia. Vì vậy, sự ra đời của lý thuyết phát triển vùng chính là một tất yếu nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho quá trình hoạch định chính sách phát triển vùng và cụ thể hơn là liên kết vùng và tiểu vùng.Một trong những điều kiện tiên quyết cho việc triển khai các chính sách phát triển vùng là vai trò của Chính phủ trong việc định hướng và xác định mục tiêu phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương và việc thực hiện các biện pháp tập hợp nguồn lực để thực hiện chính sách, nhằm hình thành một thể chế liên kết chặt chẽ và bền vững giữa các vùng, tiểu vùng góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.Với đặc thù là lĩnh vực khai thác tối đa các tài nguyên tự nhiên và nhân văn, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Dựa trên một số quan điểm về lý thuyết phát triển vùng, bài viết tập trung phân tích những nguyên tắc trongphát triển du lịch dựa trên liên kết vùng, tiểu vùng Tây Bắc hiện nay.