Huy Phạm Tuấn

Main Article Content

Abstract

Khi mới thành lập, Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) hoạt động theo mô hình Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô nên có sự phân li giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo. Trong 40 năm qua Viện đã từng bước khắc phục sự phân ly này, nhiều mô hình liên kết khoa học với sản xuất và đào tạo đã được thực hiện.


Tuy nhiên, phát triển Viện Hàn lâm phù hợp với tình hình hội nhập quốc tế cần những điều kiện để hình thành và phát triển các mô hình liên kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo. Đó là những điều kiện quản lý vĩ mô và nỗ lực của Viện Hàn lâm cũng như các Viện chuyên ngành.