Quân Đỗ Văn

Main Article Content

Abstract

Một trong những yếu tố quan trọng của bối cảnh phát triển đất nước Việt Nam chính là phong trào khởi nghiệp và sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mục tiêu của chính phủ là từ 3 - 5 năm tới Việt Nam sẽ có 1 khoảng  triệu doanh nghiệp. Muốn đạt được mục tiêu này một cách bền vững không còn con đường nào khác là phải thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp. Bài viết nhằm góp phần phân tích cơ hội, thách thức đối với hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.