Mai Hoàng

Main Article Content

Abstract

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, năng lực quản trị nhà nước cần được nâng tầm để thích ứng. Điều này đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần phải đổi mới, phải thực sự là công cụ phát triển năng lực cho cán bộ, công chức. Do đó, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần được đổi mới cả về nội dung chương trình, phương thức tổ chức khóa bồi dưỡng để bảo đảm năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thực sự được nâng lên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Bài viết này phân tích những thách thức đặt ra trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và đề xuất một số giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.