Truong Dao Thanh

Main Article Content

Abstract

Khái niệm vườn ươm doanh nghiệp xuất hiện ở Việt Nam gần chục năm nay, tuy nhiên, đối với phần đông doanh nghiệp và người dân, thuật ngữ này vẫn còn khá mới mẻ. Chính vì lý do đó, những tác giả nghiên cứu về ươm tạo doanh nghiệp công nghiệp không nhiều và mới chỉ dừng lại ở việc nhận diện những khó khăn ở một trung tâm ươm tạo, đưa ra những đề án xây dựng vườn ươm cụ thể, tuy nhiên, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam chưa được nhìn nhận một cách tổng thể và chưa được đánh giá một cách toàn diện. Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ (technology business incubator) là một dạng của vườn ươm doanh nghiệp tập trung vào ươm tạo các doanh nghiệp dựa trên công nghệ (technology based enterprise). Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ có thể được xem như một môi trường chuyển giao kết quả nghiên cứu từ khu vực nghiên cứu hàn lâm đến thị trường, khuyến khích hoạt động đổi mới, là nơi nuôi dưỡng và hình thành doanh nghiệp công nghệ, là công cụ chính sách để hỗ trợ phát triển và khởi tạo DNNVV. Ngoài ra, tác giả bàn sâu thêm về vai trò của vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cũng như ba giai đoạn của hoạt động ươm tạo bao gồm: tiền ươm tạo, ươm tạo và hậu ươm tạo với những quy trình và đặc điểm riêng.