Vu Van Khiem, Ho The Nam Phuong, Dung Bui Tien

Main Article Content

Abstract

Bài viết này nghiên cứu chính sách nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp với kinh nghiệm Hàn Quốc, Malaysia. Đây là hai quốc gia tiêu biểu về thực hiện chính sách nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thành công. Các quốc gia này có xuất phát điểm với điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ thực hiện các chính sách nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp phù hợp đã giúp họ nhanh chóng trở thành các quốc gia có vị thế cao trên thế giới. Hàn Quốc, Malaysia trước đây có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam hiện nay, điều này đặt ra cho nước ta cần có thêm nhiều chính sách thúc đẩy tích cực, thiết thực nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam.