Hue Hoang

Main Article Content

Abstract

Đẩy mạnh cách tiếp cận thị trường, giúp giảm gánh nặng cho nhà nước và huy động được nguồn lực của nhiều thành phần trong xã hội, đang là xu hướng vận động chung của các chính sách trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bài viết này phân tích bản chất của cách tiếp cận này và bàn luận về các điều kiện cần để thực hiện thành công, dựa trên các kinh nghiệm từ Hoa Kỳ và một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Đặc biệt, bài viết này còn tổng hợp một số giải pháp cụ thể, là bài học có thể được áp dụng tại Việt Nam khi thực hiện cách tiếp cận này