Truong Dao Thanh, Thị Hoài Thu Chu

Main Article Content

Abstract

Di động xã hội của nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) là một hiện tượng tự nhiên, là nhu cầu của cá nhân nhà khoa học. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là hội nhập về khoa học và công nghệ, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các luồng di động xã hội của nhân lực KH&CN đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ cao đang diễn ra rất sôi động, đa dạng và phức tạp. Trên cơ sở khảo sát thực trạng của các luồng di động tại Viện cũng như các nỗ lực của Viện trong việc đề ra các chính sách nhằm đảm bảo công tác quản lý nhân lực KH&CN phát triển đội ngũ cán bộ cả về chất và về lượng, điều chỉnh các xu hướng biến động về dòng chảy “chất xám”, khai thác hiệu quả nguồn chất xám hiện có. Bản chất quản lý nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường là định hướng di động xã hội. Để định hướng di động xã hội của nhân lực KH&CN có nhiều biện pháp nhưng luận văn tập trung vào sử dụng chính sách tài chính để điều chỉnh di động xã hội, đặc biệt di động xã hội của nguồn nhân lực trình độ cao theo những hướng nhất định như di động từ nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu ứng dụng; sử dụng đa dạng hóa hoạt động để khai thác tối đa năng lực của nhân lực khoa học và công nghệ.